УСТАВ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ

УСТАВ НА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ
(Приет на 05.09.2017 г. от учредително събрание, изм. на 25.03.2018 г. с решение на Общо събрание)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Сдружението с нестопанска цел БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ /БНГА/ е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението е самоуправляваща се организация, в която членуват физически и юридически лица по свое желание и свободен избор.

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си с имуществото си. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на неговото управление е гр. София, п.к. 1616, СО – район Витоша, бул. Александър Пушкин № 116.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл. 4. (1) Сдружението си поставя за цел развитието и утвърждаването на българския фолклор и традиции, съхраняване и развиване на гайдарското изкуство, разширяване пространството за творческа изява и социална реализация на изпълнители, автори и майстори на инструмента, разпространяване и популяризиране постиженията на български и чуждестранни творци в тази област в страната и чужбина.

(2) За постигане на целите си сдружението ще издирва и събира музикален и песенен фолклор, ще създава фонотеки и бази данни, ще участва в дейности и ще сътрудничи с държавни, неправителствени и международни организации за популяризиране на дейността си.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Сдружението осъществява дейността си в обществена полза.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Сдружението има следния предмет на дейност:

 1. провеждане и организиране на дискусии, семинари, лекции;
 2. провеждане и организиране на краткосрочни и дългосрочни обучения,
 3. финансиране обучението на даровити изпълнители;
 4. провеждане на концерти, изложби, надсвирвания, конкурси, фестивали, пленери и др.;
 5. създаване на фонотека, база данни и класифициране на гайдарски мелодии;
 6. провеждане на широко образователни програми, издателска, рекламна и консултантска дейност;
 7. излъчване на експертни групи за участие в инициативи на други неправителствени организации, както и на правителствени такива, работещи в същата насока;
 8. осъществяване на международен обмен, дейност и сътрудничество със сродни организации в страната и чужбина, както и членуване в други такива;
 9. организиране на общообразователни инициативи в областите образование, наука и култура за млади хора и хора в неравностойно социално положение;
 10. друга дейност, включително стопанска, незабранена от закона и подпомагаща постигането на целите на сдружението.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, само ако същата е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението, като приходите от нея ще се използват за постигане на определените в настоящия устав цели.

(2) Стопанската дейност на сдружението ще има следния предмет: Издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги, търговия с фолклорни инструменти, народни носии , организиране на концерти и събития, провеждане на образователни инициативи.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

(4) Извършваната допълнителна стопанска дейност ще се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(5) Приходите от допълнителната стопанска дейност могат да се използват само за постигане на целите на Сдружението, а не за разпределяне на печалба.

СРОК

Чл. 8. Сдружението е създадено за неопределен срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. За член на Сдружението може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице и всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Председателя на Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Молбата за членство се разглежда на първото заседание на УС. Членовете се приемат с мнозинство от гласовете на присъстващите. Председателят на УС уведомява на следващото редовно заседание на ОС за новоприетите членове. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:

 1. да участват в управлението на Сдружението;
 2. да бъдат информирани за неговата дейност;
 3. да ползват имуществото на Сдружението при упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 4. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав и решенията на управителните му органи.

Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;
 2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 3. да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 4. да внасят в срок предвидените в настоящия Устав членски внос.

Чл. 13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на членските си вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. Членството в Сдружението се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на сдружението. В този случай членството се прекратява считано от датата на депозиране на волеизявлението;
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическата личност на член на Сдружението. В този случай членството се прекратява считано от датата на съответното събитие;
 3. при изключване;
 4. при прекратяване на Сдружението;
 5. при отпадане поради невнасяне на членския внос.

Чл. 16. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато не изпълнява предвидените в чл. 12 задължения. Решението се взима с мнозинство от присъстващите.

(2) Решението на УС може да се обжалва пред ОС в месечен срок от решението на УС. Решението на ОС, с което се потвърждава или отменя решението за изключване се взима с мнозинство от присъстващите на заседанието.

(3) При маловажни случаи на нарушения по чл. 12 Председателят на УС определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване да УС.

Чл. 17. Отпадането от членство е налице, когато членът не е изплатил членския си внос за текущата година до края на календарната година. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общото събрание на членовете /ОС/;
 2. Управителен съвет /УС/;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. (1) Общото събрание е върховен орган и се състои от всички членове на Сдружението. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Всеки от членовете на Сдружението може да упълномощи с изрично писмено пълномощно друг член да го представлява на заседание на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от един член едновременно както и нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Чл. 20. Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема, респ. одобрява вътрешно нормативните актове на Сдружението.
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет и определя възнаграждението им;
 4. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 5. приема основните насоки и програма за дейностите на сдружението;
 6. приема бюджет на сдружението;
 7. приема отчета за дейността на управителният съвет;
 8. отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 9. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или Устава.

СВИКВАНЕ

Чл. 21. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение на място определено с решение на управителния съвет.

Чл. 22. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителния съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл. 23. Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива  същото се свиква. Поканата се изпраща лично на е_mail на всеки един от членовете на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 24. Към датата на изпращане на покана по предходния член писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване.

КВОРУМ

Чл. 25 (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно за същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях и се заверява от председателя и водещия протокола на заседанието.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 26. При гласуване всеки член на сдружението има право на един глас.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 27. Член на сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 28. Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 глас/ от присъстващите. Решенията за изменение на устава, за преобразуване и прекратяване на Сдружението се взимат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 29. ОС не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

ПРОТОКОЛ

Чл. 30. (1) За всяко заседание на ОС се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на ОС има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. (1) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(3) Управителният съвет се състои от максимум 9 (девет), а минимум от 3 (трима) лица, които са членове на Сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(6) УС избира от членовете си председател, заместник-председател(и) и секретар.

ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 32. (1). Управителният съвет:

 1. управлява дейността на сдружението;
 2. определя броя и вида на длъжностите за персонала на Сдружението и видовете дейности, които ще се извършват по възлагане с граждански договор.
 3. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
 4. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;
 5. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 6. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на сдружението;
 7. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 8. извършва ликвидацията на Сдружението или определя лицето/лицата, което да я извърши.
 9. взема решения по всички други въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание.

Чл. 33. (1) Председателят на Управителния съвет се избира от УС за срок от  пет години.

(2) Председателят представлява УС и сдружението. Председателят контролира изпълнението на решенията на ОС и УС и може по всяко време да свика извънредно заседание на УС.

(3) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.

(4) Председателят има право, ако установи нарушаване на решенията на ОС  или УС, незачитане на Устава и Вътрешните правила или небрежно отношение към поверената длъжност, да отстрани провинилите се лица от поверените им длъжности до първото заседание на УС, което трябва да се насрочи не по-късно от един месец от отстраняването.

(5) Председателят няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижими имуществото на сдружението освен по изрично решение на УС.

Чл. 34. УС се свиква на заседание и се ръководи от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако  на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен при взимане на решение за разпореждане с имущество, за ликвидация на сдружението и решенията по чл. 32, т. 7, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взема решение без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

КЛОНОВЕ

Чл. 36 (1) С решение на УС на сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

(2) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на УС за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя на клона.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 37. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове, такси-правоучастие за организираните от Сдружението събития и други.

(2) Имуществото на Сдружението се използва за постигането на целите и задачите му.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 38. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество си и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на устава и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите му възможности съгласно правилата за осъществяване на дейността.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 39. (1) Източници на средства на сдружението са членския внос, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, финансиране и спонсорство от физически и юридически лица и държавни институции.

(2) При приключване на годишния баланс със загуба, както и при важни за Сдружението обстоятелства, общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

            Чл. 40. Всички членове на сдружението дължат годишен членски внос в размер и срок за внасяне, определен от УС, като за забава дължат законна лихва върху невнесената част.

Чл. 41. Финансовите средства на Сдружението се съхраняват по отделна банкова сметка и се разходват съгласно утвърдения годишен бюджет.

КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 42 (1) Общото събрание и Управителният водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

(2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет са публични и се заявяват за обявяване в бюлетина и интернет страницата на централния регистър, съответно в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 43. Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на регистърния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 44. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или определено от него лице, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл.14, ал.3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимо и едва след това на недвижимо имущество.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 45. Имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по решение на общото събрание на сдружението. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

ВПИСВАНЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ВОДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Чл. 46. Сдружението подлежи на вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, воден от Министерство на правосъдието, като за целта Председателят на Управителния съвет представя заявление за вписване по образец, ведно с приложенията към него, изискуеми от ЗЮЛНЦ.

Чл. 47. (1) Сдружението представя до 31-ви май всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.

(2) В регистъра се заявяват за вписване и се представят:

 1. преписите от съдебните решения за регистрация на промени;
 2. списъкът на лицата, били в състава на управителните органи;
 3. информация за извършената дейност съобразно предмета по чл. 3 от настоящия устав;
 4. годишен финансов отчет;
 5. годишния доклад по чл. 42, ал. 2 от настоящия устав;
 6. декларация за дължимите данъци, такси, мита и други публични вземания;
 7. промени в устава.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.

2. Сдружението има свой печат, бланка, знаме, значка, с която да отличава свои изявени членове.

3. Този Устав е приет на Учредителното събрание на създаване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГАЙДАРСКА АСОЦИАЦИЯ, проведено на 5 септември 2017 г. в гр. София.

4. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита за неразделна част от този Устав.

5. Този устав е съобразен с последните изменения гласувани от Общо събрание проведено на 25.03.2018 г.