Българска
Национална
Гайдарска
Асоциация

„Гайдарското изкуство: теория и практика“
Първа международна конференция на Българска национална гайдарска асоциация


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ:
Имаме удоволствието да Ви поканим на първата международна конференция посветена на гайдарското изкуство. Това интердисциплинарно събитие ще се проведе в гр. Пловдив, България в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ).

Дати на конференцията: 3 ноември, 2018 г.
Краен срок за изпращане на заявки за участие: 30 септември, 2018 г.


Главната цел на конференцията е да бъде международен форум за интердисциплинарно представяне на гайдарското изкуство и ролята на гайдата в различни аспекти – теоретични и практически. Покани за участие с доклади са изпратени към различни учени, независими изследователи, практикуващи и заинтересувани от темата. Форматът на представяне включва научни доклади (20 мин + 10 мин за дискусия), доклади от практически изследвания или програми за обучение (20 мин + 10 мин за дискусия), демонстрация (30 мин + 15 мин за дискусия).
*Работният език на конференцията ще бъде български. Ще бъде осигурен превод от и на английски и български език.

ТЕМА И КЛЮЧОВИ ОБЛАСТИ:
На конференцията ще бъдат представени различни подходи към гайдата и гайдарското изкуство. Интердисциплинарният характер на събитието, както и възможността практикуващи и изследователи да представят своята гледна точка, дават възможност за по-обхватно запознаване с гайдата в теоретичен и практически план.

Основни ключови области:
- акустични, музикални, културни, символични и ритуални свойства и роли на музикалния инструмент гайда;
- дискурсът, който съществува в релацията на гайдата/и другите музикални инструменти в различни жанрове, стилове и традиции;
- физиологични аспекти при използване на гайдата и ергономични принципи;
- изпълнители, импровизиращи и техните инструменти;
- инструментът: материал, акустични и експресивни характеристики;
- взаимовръзки между креативността в изпълнителското изкуство, музикалната интерпретация и музикалния инструмент;
- ролята на гайдата в създаването на музикална идентичност.
Открити сме и към предложения за други теми и области на изследване, които са свързани с гайдата и нейното използване.

ФОРМАТ НА РЕЗЮМЕТА
Изпратете резюме на Вашия доклад в обем около 250-300 думи на e-mail: info@bnba.bg
Крайният срок за изпращане на резюмета е 15 септември 2018 г. Потвърждение за участието Ви ще бъде изпратено до 30 септември 2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ:
Таксата за правоучастие е:
- без такса за докладчиците и членовете на Българска национална гайдарска асоциация (БНГА)
- 20 лева за всички останали гости.
Заплащането на таксата се извършва на място на конференцията.
Ако Ви е необходима някаква друга информация, не се колебайте да се свържете с нас: info@bnba.bg


“The art of playing the bagpipe: theories and practices”
First international conference of Bulgarian National Bagpipe Association


CALL FOR PAPERS:
We are pleased to announce the First International Conference “The art of playing the bagpipe: theories and practices”, an interdisciplinary event to be held in Plovdiv, Bulgaria at the Academy of Music, Dance and Fine arts.

Conference dates: 3 of November, 2018
Deadline for abstract submission: 30 of September, 2018


The principal aim of the first international conference “The art of playing the bagpipe: theories and practices” is to advance the interdisciplinary investigations for the role of the bagpipe in both aspects – theoretical and practical. Invitations to participate with reports have been sent to various scholars, independent researchers, practitioners, and people interested in the topic. Presentation formats include academic research papers (20 minutes + 10 minutes for discussion); reports on practice-based/artistic research or educational programs (20 minutes + 10 minutes for discussion); and lecture-demonstrations (30 minutes + 15 minutes for discussion).
The Conference language will be Bulgarian. For the presenters that do not speak Bulgarian translation into English will be provided.

THEME AND TOPICS:
Different approaches to the bagpipe will be presented at the conference. The interdisciplinary nature of the event, as well as the opportunity for practitioners and researchers to present their point of view, enables a wider understanding of the bagpipe in both theoretical and practical terms.
Main topics:
- the acoustical, musical, cultural, symbolic, and ritualistic qualities of the musical instrument bagpipe;
- the discourses that exist in relation of the bagpipe to musical instruments in different genres, styles and traditions;
- physiological and ergonomic principles of bagpipe;
- performers, improvisers and their instruments;
- bagpipe: the material, acoustical and expressive qualities;
- relationships between creativity in performance, nature of musical interpretation and musical instruments;
- the role of the bagpipe in the creation of musical identities.
We are open to proposals on any research area related to the bagpipe and its use.

ABSTRACT FORMAT
Please submit an abstract of approximately 250-300 words as an e-mail attachment to info@bnba.bg
Deadline for the receipt of abstracts is 15 of September, 2018. Notification of acceptance will be sent by 30 of September, 2018.

REGISTRATION:
The Conference fees are:
- free for presenters and members of Bulgarian National Bagpipe Association;
- 20 BGN (€ 10) for others.
The payment of the fee is at the place of the conference.
If additional information is required, please do not hesitate to contact: info@bnba.bg / +359889771212